Kategorie
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Elesys moto s.r.o.
č.p. 155
679 06 Vilémovice

+420 774 42 42 21
obchod@elesys-moto.cz
www.elesys-moto.cz
Připojení kabeláže
Dopytový formulár
Připojení kabeláže

Připojení kabeláže dutinkami

Naše regulátory nejsou vybaveny konektory, mají volné konce vodičů, to je nesporná výhoda. Důvod je prostý. Naprostá většina závad regulátorů a dobíjení je způsobena nedokonalým propojením. A to na straně jedné - mezi alternátorem a regulátorem nebo - na straně druhé k baterii. Konektory časem ztrácí pružnost kontaktů, za provozu se více zahřívají a kvalita spoje je narušena.

Po dlouholetých zkušenostech z motoservisů doporučujeme propojení lisovacími dutinkami, přesněji sériovými spojkami. Sadu spojek můžete u nás zakoupit v sekci - příslušenství. Součástí sady je také speciální bužírka teplem smrštitelná s vnitřní vrstvou lepidla, která po zahřátí nejen elektricky izoluje, ale také hermeticky spoj uzavře proti vniknutí nečistot a vlhkosti.

Jak na lisování? Na lisování jsou nejlepší krimpovací kleště na kabelová oka, kterými disponuje každý odborný servis. V domácích podmínkách je však možné dutinku zalisovat za pomocí obyčejných kleští - je třeba vyvinout dostatečnou sílu.

Rada na závěr

Vyhněte se pájeným spojům. Nejsou tak spolehlivé, jako krimpované spoje za pomocí spojek. Vibrace motocyklu nedělají pájeným spojům dobře, rády se lámou na rozhraní pájeného spoje a lanka kabelu.

Ověřeno zákazníky:
15.08.2020:
kvalitny tovar, rugulator dobujania napatia, poradenstvo
30.09.2019:
Před koupí porada s technikem, který ochotně poradil a vše vysvětlil. Individuální přístup k zákazníkům. Rychlé dodání zboží. Zboží zatím funguje bezchybně.
07.09.2019:
Jeden z mála obchodů kde jsem byl 100% spokojen.
01.09.2019:
Nakupoval jsem zde již potřetí - vše proběhlo jako obvykle v největším pořádku. E-shop navíc viditelně zrychlil.
04.08.2019:
Krásný výrobek. Funguje, objednáno, doručeno. Co víc dodat.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Elesys moto s.r.o. se sídlem: Vilémovice č.p. 155,679 06, IČ: 05198658, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 94067.

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Elesys moto s.r.o. (dále také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného společností Elesys moto s.r.o. na adrese www.elesys-moto.cz (dále jen „Internetový obchod“) zákazníkovi na základě jeho objednávky.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Internetového obchodu, tj. pro fyzické a právnické osoby, které společnosti Elesys moto s.r.o. zašlou prostřednictvím Internetového obchodu svou objednávku.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti Elesys moto s.r.o. na adrese www.Elesys-moto.cz. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je zákazník akceptuje. V případě, že se zákazník v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn obchodních podmínek zákazníkovi se vztahuje čl. IX. těchto podmínek.

4. Veškeré vztahy mezi společností Elesys moto s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

II. Objednávání zboží

1. Objednávka může být společnosti Elesys moto s.r.o. doručena pouze prostřednictvím Internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách společnosti Elesys moto s.r.o. na adrese www.elesys-moto.cz.

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ,stát, kontakt (telefon a emailovou adresu).

b) Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.

c) Množství objednávaného zboží.

d) Barvu objednaného produktu.

e) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).

3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost Elesys moto s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti Elesys moto s.r.o. se objednávka považuje za úplnou.

4. Společnost Elesys moto s.r.o. potvrdí zákazníkovi přijetí objednávky, a to v elektronické formě na jím uvedenou emailovou adresu.

5. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost Elesys moto s.r.o. povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost Elesys moto s.r.o. zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost Elesys moto s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

6. Společnost Elesys moto s.r.o. sdělí před uzavřením kupní smlouvy zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu 419 občanského zákoníku, tedy fyzickou osobou, která nejedná při své podnikatelské činnosti, následující informace: (1) svou identifikaci a kontaktní údaje, (2) přesné označení a popis kupovaného zboží, (3) jeho celkovou kupní cenu včetně všech případných souvisejících poplatků, (4) způsob platby a dodání zboží

7. V případě, že je kupní smlouva se spotřebitelem uzavírána některým z prostředků komunikace na dálku, sdělí společnosti Elesys moto s.r.o. tomuto zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy rovněž tyto informace:

I. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

II. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

III. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

IV. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

V. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle bodu (II),

VI. pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

VII. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

VIII. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

IX. jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

X. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

8. Zákazník bere na vědomí, že společnost Elesys moto s.r.o. není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.

9. Telefonické hovory se společností Elesys moto s.r.o. mohou být monitorovány.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky odeslané zákazníkem prostřednictvím Internetového obchodu společností Elesys moto s.r.o.

2. Odeslání objednávky, která by neobsahovala veškeré požadované údaje nebo kterou by společnost Elesys moto s.r.o. nebyla schopna uspokojit (např. pro nedostatek příslušného zboží), nebude prostřednictvím Internetového obchodu umožněno.

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky

1. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení. Prodávající si dále vyhrazuje právo pozdější změny takto stanovených kupních cen.

2. V kupní ceně jsou započítány náklady na obalový materiál a balné.

3. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálních cen uvedených na stránkách Internetového obchodu. V případě, že došlo ke změněně kupní ceny podle odst. 1 a tato změna ještě není zobrazena na stránkách Internetového obchodu, je společnost Elesys moto s.r.o. povinna zákazníka, který objedná zboží za neaktuální cenu z Internetového obchodu, informovat o aktuální výši nové kupní ceny neprodleně po obdržení objednávky zákazníka. Zákazník je v takovém případě oprávněn novou výši kupní ceny odmítnout a objednávku stornovat. Je-li konečná kupní cena totožná nebo nižší, než cena uvedená na internetových stránkách Internetového obchodu, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky

4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit (zcela nebo z části) od uzavřené kupní smlouvy po projednání s kupujícím, a to v těchto výjimečných případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

5. Ve vztahu ke zboží, které je kupujícímu poskytováno zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Převod vlastnického práva k takovému zboží bude posuzováno jako darování dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku.

6. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:

- hotově - dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele; zboží kupující hradí v hotovosti řidiči poštovnímu doručovateli ČP, řidiči prodávajícího nebo při osobním odběru na výdejním místě.

- bankovním převodem - na bankovní účet společnosti Elesys moto s.r.o.

8. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za každou samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V. Podmínky dodání zboží

1. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne do 10 hodin budou expedovány ještě týž den přepravci (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude ihned kupujícího informovat.

2. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne po 10. hodině a dále objednávky přijaté mimo pracovní dny budou expedovány přepravci následující pracovní den (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude kupujícího informovat nejpozději následující pracovní den.

3. Dodávka se provádí v rámci České republiky. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení:

A. Česká pošta Balík do ruky
Česká pošta garantuje doručení následující pracovní den po podání zásilky. Pokud doručovatel nezastihne kupujícího na místě určení na první pokus, ponechá mu upozornění v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na dodací poště. Pokud si kupující zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odeslána zpět prodávajícímu.

B. Česká pošta Balík Na poštu
Adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí.Garance možnosti vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den. Pokud si kupující zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odeslána zpět prodávajícímu.

C. Platba převodem na účet
Obdržíte e-mail s fakturačními údaji a částkou k zaplacení. Uskutečníte platbu a zboží Vám bude odesláno. V případě, že nedojde k úhradě objednaného zboží do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, bude objednávka stornována.

D. Osobní vyzvednutí
Na výdejních místech nemáme pevně stanovenou pracovní dobu. Adresu a požadovaný termín převzetí objednávky nám sdělte předem na tel. +420 774 42 42 21. Po dohodě jsme schopni vydat zboží ve večerních hodinách v sobotu i neděli.Na vyzvednutí má kupující 10pracovních dní, počínaje následujícím pracovním dnem od obdržení potvrzení. Poté bude objednávka zrušena.

4. Společnost Elesys moto s.r.o. dodá zákazníkovi zboží ve lhůtě stanovené přepravcem uvedené v potvrzení objednávky. Zákazník bere na vědomí, že lhůta pro dodání zboží může být přepravcem ve výjimečných případech odlišná od termínu uvedeného v potvrzení objednávky.

5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

6. Společnost Elesys moto s.r.o. vystaví zákazníkovi zjednodušený daňový doklad, který bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti.

VI. Reklamace, odstoupení od smlouvy a záruční doba

1. Práva a povinnosti společnosti Elesys moto s.r.o. a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti Elesys moto s.r.o. za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti ve věci odpovědnosti společnostiElesys moto s.r.o.za vady zboží zejména ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.

2. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, v případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce (Česká pošta) pak co nejdříve od zjištění závady. Reklamaci je kupující povinen oznámit společnosti Elesys moto s.r.o. a je povinen v ní vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby byla tato vada bezplatně opravena, a to buď opravou věci či výměnou vadné části věci. Není-li taková oprava či výměna možná, má kupující nárok na dodání nové věci bez vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 419 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, e-shopem, atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení společnosti Elesys moto s.r.o. Odstoupení do smlouvy musí zákazník adresovat na adresu sídla společnosti Elesys moto s.r.o. či na adresu elektronické pošty společnosti Elesys moto s.r.o. - obchod@elesys-moto.cz. Zboží musí být společnostiElesys moto s.r.o.vráceno do 14 dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy společnosti Elesys moto s.r.o.

5. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost Elesys moto s.r.o. před uzavřením smlouvy sdělila zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti Elesys moto s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,

d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

6. Společnost Elesys moto s.r.o. je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceno zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost Elesys moto s.r.o., v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s náklady na jeho dodání. Společnost Elesys moto s.r.o. není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

7. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.elesys-moto.cz.

8. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba 24 měsíců, ledaže je právními předpisy nebo přímo výrobcem stanovena záruční doba odlišná. Pro regulátor dobíjení - M-REG2 je záruční doba prodloužena na 36 měsíců.

9. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží zákazníkovi. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.)

10. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti Elesys moto s.r.o., např. předložit prodejní doklad (fakturu).

11. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky

12. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.

VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, zejména se jedná o údaj jeho jméno a příjmení, adresy bydliště, adresy elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.

VIII. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

2. Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z Internetového obchodu www.elesys-moto.cz. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není na těchto internetových stránkách společnosti Elesys moto s.r.o. uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností Elesys moto s.r.o. a zákazníkem sjednány individuálně.

2. Písemnou dohodou mezi společností Elesys moto s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu společnosti Elesys moto s.r.o. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti Elesys moto s.r.o. uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností Elesys moto s.r.o. a zákazníkem sjednány individuálně.

4. Písemnou dohodou mezi společností Elesys moto s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2016.

6. Právní vztah společnosti Elesys moto s.r.o. a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.

7. Pokud vztah mezi společnosti Elesys moto s.r.o. a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9. V případě sporu se může zákazník, který je spotřebitelem, obrátit na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež v rámci své působnosti zajišťuje alternativní řešení sporů pomocí nevládních organizací, které poskytují poradenskou činnost v oblasti spotřebitelských práv při řešení konkrétních spotřebitelských sporů.

Soubory ke stažení

- formulář odstoupeni od smlouvy
- poučeni o odstoupení od smlouvy
- všeobecné obchodní podmínky